Normalstadgar för travsällskap

Wermlands Trafvarsällskap - Arvikatravet

2020-02-26


WERMLANDS TRAFVARSÄLLSKP- ARVIKA TRAVET
§ 1

Föreningens namn och firma är Wermlands Trafvarsällskap

 

Föreningens ändamål
§ 2

Föreningens ändamål är särskilt:

att anordna travtävlingar

att verka för att intresset för travsporten inom regionen stärks vad gäller såväl publikt
engagemang som avel, uppfödning och aktivt ägande av travhästar

att säkerställa och utveckla travsportens breddförankring, ungdomsverksamhet och utbildningsverksamhet

att verka för en stabil ekonomisk tillväxt genom att främja en god utveckling av totalisatorspelet
inom regionen

att långsiktigt och affärsmässigt verka för att kompletterande verksamheter, som stödjer kärnverksamheten, utvecklas

 

Föreningens säte
§ 3

Föreningens styrelse har sitt säte i Arvika.

 

Verksamhets- och räkenskapsår
§ 4

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

 

Anslutning till Svensk Travsport
§ 5

Föreningen, som är en ideell förening, ska vara ansluten till Svensk Travsport (ST), och följa
förbundets stadgar, reglementen och övriga av förbundet utfärdade bestämmelser.

 


Medlemskap
§ 6

I föreningen ska finnas minst 40 medlemmar. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som
styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut om vägrat medlemskap ska, om vederbörande skriftligen begär det, underställas närmast
följande föreningsstämma för slutlig prövning.

Tillämpningsanvisning:
Genom inbetalning av medlemsavgiften anses medlemskap beviljat, om inte styrelsen eller den som
styrelsen delegerat inom en vecka beslutar att ej bevilja medlemskap.

 


Hedersmedlemmar
§ 7

Person, som gjort sig särskilt förtjänt därav kan, efter förslag från styrelsen, av ordinarie
föreningsstämma utses som hedersmedlem. Hedersmedlem äger samma rättigheter som övriga
medlemmar.

Hedersmedlemskap är avgiftsfritt

 


Medlemsförteckning
§ 8

Över föreningens medlemmar ska genom styrelsens försorg föras förteckning som anger varje
medlems namn, adress, mailadress, tel.nr och födelsedatum.

 


Utträde ur föreningen
§ 9

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.

 


Uteslutning ur föreningen
§ 10

Styrelsen äger rätt att tills vidare ur föreningen utesluta medlem som motarbetar föreningens
ändamål eller uppträder på sådant sätt att styrelsen finner att föreningens verksamhet eller
anseende skadas.

För beslut om uteslutning fordras att minst 2/3 av de vid styrelsesammanträdet närvarande
styrelseledamöterna biträder detsamma.

Beslutet träder omedelbart i kraft men för att bli slutgiltigt gällande ska det även godkännas av
närmast påföljande föreningsstämma.

Medlem som trots påminnelse underlåtit att betala sin medlemsavgift betraktas som utesluten ur
föreningen.

 


Avgifter
§ 11

Medlemsavgift beslutas av höstmötet, som också beslutar om förfallodag.

 


Föreningens organ
§ 12

Föreningens organ är:
1) föreningsstämma (ordinarie föreningsstämma, höstmöte och extra föreningsstämma)
2) styrelsen
3) revisorerna

 

Föreningsstämman
§ 13

Vid varje form av föreningsstämma gäller:

att endast medlem som, senast sju dagar före föreningsstämman, hos föreningen anmält närvaro
har rätt att delta vid föreningsstämman. Vid extra föreningsstämma ska anmälan ske senast tre
dagar före stämman.

att varje medlem, som för föregående samt innevarande räkenskapsår betalat medlemsavgiften,
samt fyllt 15 år, har en röst

att röstning med fullmakt ej får förekomma

att omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs

att för beslut fordras enkel majoritet, dock att kvalificerad majoritet fordras i fall som anges
i §29

att vid lika röstetal ordföranden vid stämman har utslagsröst, utom i fråga om val, då
avgörande sker genom lottning.

att styrelseledamot ej får delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärder, för vilka
vederbörande är ansvarig, eller i beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen eller
val av revisorer och revisorssuppleanter

att ärende som ej varit upptaget på föredragningslistan ej får företas till avgörande.

 


§ 14

Ordinarie föreningsstämma hålls senast före april månads utgång varje år, på tid och plats som
styrelsen bestämmer.

Höstmöte ska hållas under fjärde kvartalet.

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna så beslutar eller då minst 1/3 av
medlemmarna, med angivande av ärende, begär sådan stämma.

När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma ska styrelsen inom 14 dagar kalla till
sådan stämma att hållas inom två månader från kallelsen.

Underlåter styrelsen att utfärda kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet
med vad som framgår av föregående stycke.


§ 15

Val av ordförande sker genom att styrelsen inom sig utser ordförande.

För att ändra detta beslut måste bestämmelserna i § 29 tillämpas.

Valbar som ordförande är endast den som ingår i styrelsen.

 


§ 16

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden handläggas:

1) val av ordförande vid stämman

2) anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman

3) val av två medlemmar att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och att tillika vara
rösträknare

4) fastställande av röstlängd

5) fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

6) styrelsens årsredovisning

7) revisorernas berättelse

8) fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till
vinstdisposition

9) fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman

10) fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

11) val av styrelseledamöter

12) val av styrelseordförande för ett år (tillämpas när föreningsstämman ska utse ordförande)

13) val av två revisorer och två revisorssuppleanter

14) utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie
föreningsstämma

15) av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före
stämmans avhållande

16) från styrelsen hänskjutna förslag

17) ev. ärenden enligt §§ 7, 10, 29 och 30.

 


§ 17

Vid höstmöte, som hålls under fjärde kvartalet, ska följande ärenden handläggas:

1) val av ordförande vid höstmötet

2) anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet

3) val av två medlemmar att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll och att tillika vara
rösträknare

4) fastställande av röstlängd

5) fastställande av medlemsavgift och förfallodag för kommande räkenskapsår

6) av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast två veckor före höstmöte

7) från styrelsen hänskjutna förslag

8) ev. ärenden enligt §§ 10, 29 och 30.

 


Styrelsen
§ 18

Föreningens styrelse ska bestå av sju ledamöter.

 


§ 19

Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningsstämma bland medlemmarna för tiden intill dess den
ordinarie föreningsstämma hållits som äger rum under fjärde räkenskapsåret efter det år valet skett.
För att vara valbar krävs att medlemmen är myndig.

I styrelse med sju ledamöter avgår styrelseledamöterna växelvis fyra vartannat år, respektive tre
vartannat år.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, ska kompletteringsval för återstående
mandatperiod ske vid nästa ordinarie föreningsstämma. Om fler än två styrelseledamöter avgår, ska
styrelsen kalla till extra föreningsstämma för kompletteringsval.

Om styrelse saknas utfärdas kallelse av verkställande tjänsteman.

 

 

§ 20

Om föreningsstämman, vid antagandet av stadgarna enligt § 15, beslutat att styrelsen inom sig ska
utse ordförande ska styrelsen, efter varje ordinarie föreningsstämma, inom sig utse ordförande.
Styrelsen ska vidare inom sig utse vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare. Styrelsen
sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fyra ledamöter påfordrar det.

Är såväl ordföranden som vice ordföranden förhindrade att närvara, utses annan styrelseledamot att
vara ordförande vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av
samtliga styrelseledamöter.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal
den mening som biträds av ordföranden. När för beslutförhet minsta antal ledamöter är närvarande
krävs enhällighet för ett giltigt beslut. För giltigt beslut enligt § 10 om uteslutning av medlem krävs
därutöver att minst 2/3 av de röstande biträder beslutet.

 


§ 21

Styrelsen har att i alla avseenden företräda föreningen och på bästa sätt tillvarataga dess intressen.

Det åligger styrelsen särskilt:

att ansvara för tävlingsverksamheten inom av ST beslutade ramar och med sportliga och
ekonomiska handlingsplaner på både kort och lång sikt

att övervaka att de aktiva inom regionen följer av ST, föreningen och myndigheter utfärdade
bestämmelser och beslut

att handha och på ett betryggande, affärsmässigt och långsiktigt sätt förvalta föreningens medel
och övrig egendom

att på föreningens vägnar ingå avtal i fråga om köp eller försäljning av fast egendom, att upplåta
panträtt i fast egendom och att uppta lån i föreningens namn

att inför domstol och andra myndigheter föra föreningens talan

att utse fullmäktige jämte suppleanter till ST:s fullmäktigemöte

att utse representant till ST:s förtroenderåd

att avge årsredovisning över föreningens verksamhet

att verka för utbildning av de aktiva samt

att stimulera ungdomar att medverka inom travsporten

 


Firmateckning
§ 22

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

 


Valberedning
§ 23

För val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter ska finnas en valberedning bestående
av fem ledamöter. Valberedningen skall också föreslå arvoden för förtroendevalda, revisorer och
revisorssuppleanter. Valberedningen väljs på ordinarie föreningsstämma då också en av ledamöterna
utses till valberedningens ordförande.

Valberedningen är verksam till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen ska sträva efter att sänka medelåldern i föreningen och att få en jämnare
könsfördelning.

 


§ 24

Valberedningens förslag ska skriftligen, via mail eller via SMS tillställas envar av medlemmarna senast
tre veckor före den föreningsstämma då val ska äga rum.

Motförslag vid val ska tillställas valberedningens ordförande att vara denna tillhanda senast 12 dagar
före föreningsstämman.

Motförslag ska av valberedningens ordförande senast sex dagar före stämman sändas till
medlemmarna.

Förslag och motförslag kan endast väckas av den som är medlem i föreningen.

Endast den är valbar som uppförts på valberedningens förslag eller motförslag som inkommit inom
föreskriven tid.

 


Revisorer
§ 25

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på ordinarie
föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits två revisorer och två
revisorssuppleanter.

Av revisorerna ska minst en vara auktoriserad eller godkänd revisor.

 

Kallelse till föreningsstämma m.m.
§ 26

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske senast fem veckor och till höstmöte senast tre veckor
samt till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman skriftligen, via mail eller via SMS till
medlemmarna under deras i medlemsförteckningen angivna adresser. På samma sätt sänds även
övriga meddelanden till medlemmarna.

I kallelse till extra föreningsstämma ska anges de frågor som föranleder kallelsen.

 


Ansvar mot tredje man
§ 27

För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.

 


Föreningens överskott
§ 28

Överskott på föreningens verksamhet ska varje år överföras i ny räkning eller fonderas. Överskott får
inte utdelas till medlemmarna.

 


Stadgeändring. Upplösning
§ 29

Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning fattas på två på varandra
följande föreningsstämmor, därav en ordinarie. På den stämma som hålls sist ska beslutet ha biträtts
av minst ¾ av de röstande för att vara giltigt.

För att beslutet om stadgeändring ska bli giltigt fordras dessutom att detsamma godkänns av ST:s
styrelse.

 


Överskott vid upplösning
§ 30

Om föreningen upplöses, ska, sedan alla skulder betalts, samtliga återstående tillgångar överlämnas
till någon organisation som har till ändamål att främja svensk travsport och/eller svensk hästavel och
då i första hand inom den egna regionen.

Beslut enligt första stycket fattas vid föreningens sista föreningsstämma.

För att beslutet ska bli giltigt fordras att detsamma godkänns av ST:s styrelse.

 


Tolkningsfrågor
§ 31

Uppkommen tvist inom sällskap om stadgarnas tolkning ska hänskjutas till ST:s styrelse.

 


Överklagande
§ 32

Beslut av föreningsstämma, som inte tillkommit i behörig ordning eller på annat sätt strider mot
ändamålen i stadgarna, får efter skriftlig begäran av minst 30, eller minst en tredjedel om
medlemsantalet uppgår till högst 90, av medlemmarna överklagas till ST:s styrelse.

Överklagandet ska ha inkommit till ST:s styrelse inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. I
överklagandet ska anges vilket beslut som avses, vilken ändring som begärs och skälen för den
begärda ändringen


ewa.stolpe@arvika.travsport.se